top of page

החזון שלנו

rising.png
התמחות בפיתוח המורה, ברווחתו ובקידומו

מקיף גילה רואה במורים מובילים עיקריים להשגת המטרות ויישום החזון. לשם כך ביה”ס יעסוק בפיתוח המורה ובקידומו, כתפיסת עולם חינוכית. בד בבד ידאג לרווחת המורה ולהכשרתו לקראת התמיכה הכוללת בפרט. ככזה יהיה אבן שואבת לכוח אדם איכותי בהוראה.

star.png
התמחות בארגון ההוראה, הלמידה והתמיכה בגישה יצירתית 

מקיף גילה ייתן מענים יצירתיים, מתקדמים וחדשניים להוראה וללמידה, התלמיד שעליו להבין את הנלמד ואת עולמו החברתי והרגשי – יעמוד במרכז. ארגון ההוראה והלמידה יתמקד בתפיסות הוראה יצירתיות ומתקדמות המתבססות על “חינוך להבנה”, על קידום האוריינות ועל תהליכי הערכה ופיתוח. מערך התמיכה הלימודי והרגשי ישלים את מערך ההוראה והלמידה.

girl.png
התמחות בהתמודדות עם צורכי הפרט ורווחתו 

מקיף גילה יהיה קהילה השואפת שחבריה ימצאו בה מקום בטוח, מלמד, מכיל ומטפל. מקום ששואף לקדם להצלחה תלמידים, מורים ועובדים, ובו בזמן שואף להישגים איכותיים. מקיף גילה יהיה קהילה המחנכת את פרטיה להיות בני אדם מוסריים, ערכיים וטובים. יש לראות בעיקרון ההתמודדות עם צורכי הפרט מטרת על שאליו מכוונות, במישרין ובעקיפין, כל מטרות ביה”ס.

heart.png
מוקד משיכה לתלמידים

מקיף גילה יהיה מוקד משיכה לתלמידים משכונת גילה ומחוצה לה.

chat.png
פיתוח מעורבות בעיצוב חיי ביה”ס והקהילה

מקיף גילה יתפקד כקהילה שבה תלמידים, הורים ומורים יהיו מעורבים מאוד בעיצוב החיים החברתיים בביה”ס ובקהילה. לביה”ס תפיסה הומניסטית אשר תתבטא, בין השאר, בתחושה עמוקה של אחריות משותפת. מקיף גילה יהיה קהילה המעניקה מקום מרכזי לעיצוב החיים החברתיים בביה”ס ובקהילה, לחינוך ערכי- מוסרי המקדם את החברים השונים בקהילה להיות אנשים טובים יותר ואזרחים פעילים וביקורתיים מבלי לפגוע בייחודיותם.

bottom of page